T.C.

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

A N K A R A

11/12/1985

Sayı    : PÜ-5

Konu  : 222, 775, 7269-1051 ve 1306 sayılı kanunlara

 göre yapılacak orman  emvali satışları

 

TEBLİĞ NO:276

TASNİF NO:2/24

 

BÜTÜN TEŞKİLATA

 

Bilindiği üzere; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim, 775 Sayılı Gecekondu, 7269-1051 Sayılı Afetler Kanunu ve yeni yerleşimlerle ilgili 1306 sayılı kanuna göre talep edilen Orman emvali ihtiyaçları ile orman kanununun 31,32, ve 33’üncü maddelerine göre  zati, müşterek, göçmen ve felaketzede ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin esaslar 180/A sayılı Tebliğde açıklanmıştı.  Bilahare Orman Kanununun 31,32, ve 33’üncü maddelerinde yapılan değişiklik üzerene bu maddelerinin uygulanmasına ilişkin (273 sayılı Tebliğde, 180/A sayılı Tebliğin  zati, müşterek, göçmen ve felaketzede ihtiyaçları ile ilgili I,III ve IV bölümleriyle ikinci bölümün (A) alt bölümünün  yürürlükten kaldırıldığı bildirilmişti.) Ancak 180/A sayılı Tebliğin yürürlükte olan 222,775,7269/1051 ve 1306 sayılı kanunlara göre talep edilecek orman emvali satışları ile ilgili bölümlerinin tek bir metin halinde birleştirilmesine ve zaman içerisinde meydana gelen değişikliklerinde ilavesine zaruret duyulmuştur.

 

Konu ile ilgili olarak 180/A sayılı Tebliğin   222, 775, 7269/1051 ve 1306 sayılı kanunlara göre talep edilecek orman emvali satışları  ile ilgili II.(B) alt bölümü ve V. Bölümleri ile 180/A  EK-1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmış olup, bundan böyle söz konusu kanunlara göre talep edilecek orman emvali ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yürütülecektir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

222 Sayılı Kanunun 71 nci maddesine göre yapılacak

İlkokul binaları ve tesisleriyle öğretmen evlerinin orman emvali

ihtiyaçlarının karşılanma esasları

 

Tomruk ihtiyaçlarının talep ve tahsisi:

 

Madde 1- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca her yıl inşaat programına alınan  ilköğretim okul binaları ve tesisleriyle öğretmen evlerinin inşaatı ve onarımı için gerekli kereste miktarları ile tip projelerini gösterir cetvellerin en geç aynı yılın Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığımıza bildirilmesini müteakip Genel Müdürlüğümüzce İl ihtiyaçları Bölge Müdürlüklerine tertip vs. tahsis edilecektir.

 

Genel Müdürlüğümüzce yapılan bu tahsisten sonra;

 

a) Bölge Müdürlüklerince, Valiliklerden inşaatların yapılacağı yerler; bağlı bulundukları ilçe ve bucaklara göre köy, kasaba ve şehir isimleri, tip proje no’ları ve bunlara ait tasdikli kereste metrajı ile miktarları ve bunların ne surette yaptırılacağının (emanet, ihale ile) örneğine uygun bir liste halinde bildirilmesi istenecektir. (Ek No: 1)

 

b) Yeni Bölge Müdürlüklerince Valiliklerden alınan listelere göre; İşletmelerin depo yerlerinin inşaat mahallerine mesafesi göz önünde bulundurularak, emvalin verileceği İşletme, Bölge ve depo adı ile emvalin cins-nevi, sınıfı ve boy, grupları itibariyle miktarı tespit edilerek Valiliğe ve İşletme Müdürlüğüne bildirilecektir.

 

II. Sınıf olarak verilecek tomruk miktarı toplam miktarın % 20 sini geçmeyecektir.

 

Projelerine ve derslik adetlerine göre verilecek tomruk miktarları ise, Genel Müdürlüğümüzce gönderilecek metraja göre tespit edilecektir.

 

c) Vilayete tahsis edilen emval miktarı; Vilayetçe, ilçe, bucak ve köyler itibariyle bina projelerine göre okullara tevzi edilecek ve inşaat taahhüt yolu ile yaptırılacaksa    (Ek No:1 deki) müteahhidin adı-soyadı, adresi, inşaatın başlangıç ve bitim tarihlerini gösterir bir liste ile müteahhitle yapılan ilk (ana) sözleşmedeki kereste tahsisine ilişkin maddenin tasdikli bir örneği ilgili Orman İşletmesine gönderilecektir. Bu sözleşmenin kereste tahsisi ile ilgili maddesinde  "Kerestenin Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü veya  Milli Eğitim Gençlik ve Spor  Müdürlüğünce temin edeceği ve ilk keşfindeki fiyata göre  Tarım Orman ve Köyişleri  Bakanlığınca verilen emvalin iş yerindeki fiyat daha düşük olursa, aradaki farkın müteahhidin hak edişinden kesileceği" hükmünün bulunması şartı aranacaktır.

 

d) 222 Sayılı Kanun gereğince İlkokul inşaatları Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca programa alındığından, yılı içinde ek programa alınan okullar ile program değişikliği yapılacak okullar için lüzumlu kereste talepleri Valiliklerce Bakanlığımıza veya Genel Müdürlüğümüze doğrudan yapılmayarak, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilecek ve adı geçen Bakanlıkça Bakanlığımıza bildirilmesini müteakip bu inşaatlara lüzumlu emval Genel Müdürlüğümüzce Bölge Müdürlüklerine ek tertip verilmek suretiyle ilgili işletmelerce karşılanacaktır.

 

e) 222 Sayılı Kanunun 71 nci maddesi gereğince okul inşaatlarına lüzumlu orman emvali öncelikle karşılanacaktır.

 

Tahsis edilen emvalin satış fiyatları:

 

Madde 2- 222 Sayılı Kanunun 71 nci maddesine göre Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca programa alınan ilkokulların inşaatı için lüzumlu yapacak emval maliyet bedeli ile satılacaktır. Satışlara esas maliyet bedeli; her yıl genel ortalama fiili masraflar dikkate alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüzce hesaplanıp bildirilecektir.

 

Orman Kanununun 31 inci maddesi kapsamına giren köylerde, köy halkının müşterek ihtiyacı olan ve yine programa alınarak masrafları köy bütçesinden karşılanan yeni ilkokul inşaatları için lüzumlu orman emvali ise, "Orman Kanununun 31, 32 ve 33’ncü maddelerinin uygulaması Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına göre karşılanacaktır. Bu gibi ihtiyaçların verilmesine ilişkin esaslar ile emval bedeli ve aranacak belgeler söz konusu Yönetmeliğin Dördüncü Bölüm"ünde açıklanmış bulunmaktadır.

Taahhütname  alınması ve Şartname tanzimi :

 

Madde 3-Yukarıda belirtilen, satışların yapılabilmesi için; inşaat emaneten yaptırılıyorsa emanet inşaat kararı, ihale yolu ile yapılıyorsa 1’nci maddenin (c) fıkrasında belirtildiği gibi müteahhitle yapılan ilk (ana) sözleşmede kerestenin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünce temin edileceği kaydının bulunması gerekmektedir.

222 Sayılı Kanunun 71 nci maddesine göre tahsis edilen orman emvali ile ilgili olarak alıcıdan örneği ekli (Ek No:2) taahhütname alınacak ve taahhüt yolu ile yaptırılacak inşaatlar için örneği ekli model şartname (Ek no: 3) uygulanacaktır.

 

Tamirat ihtiyaçları :

 

                Madde 4- İlkokul bina ve tesisleriyle öğretmen evlerinin tamirat ihtiyaçları da yukarıda yeniden yaptırılacak ilkokul için belirtilen esaslar dahilinde karşılanacaktır. Tamiratlar için lüzumlu orman emvalini gösterir kereste metrajı İşletmelerce İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünden temin edilecektir.

 

Tahsis edilen emvalin tesliminde ve sarfında dikkat edilecek hususlar:

Madde 5- Aşağıda belirtildiği şekilde ;

 

a) Emanet ve ihale suretiyle yaptırılan ilkokul inşaatlarına tahsis edilen emval tahsis konusu yerin yapılarında kullanılacaktır.

 

b) Müteahhitler tahsis edilen emvali almadan önce dışardan kereste temin ederek veya ödünç alarak, taahhüt ettikleri inşaatın yapı işlerinden bir kısmını yapmışlarsa, kullanılan miktar tahsis miktarından düşülecektir.

 

c) İhalesi yapılmayan, ihalesi yapılıp ta inşaata başlanmış veya inşaatı tamamlanarak keresteye ihtiyacı kalmamış projelere tahsis yapılmayacaktır.

 

d) Müteahhit tarafından bedeli yatırılan ve fakât inşaatın ikmaline kadar  teslim alınmayan emvale ait tahsisler iptal edilecektir.

 

e) İlkokul bina ve tesisleriyle öğretmen evleri yapımı ile ilgisi bulunmayan ve inşaat projesine dahil edilemeyen ve bunların donatımı ile ilgili sıra, masa, dolap gibi ders araçları için lüzumlu emval ile taban döşemesi için gerekli emval Pazarlıklı Satış Talimatnamesi hükümlerine göre tahsis fiyatı ile karşılanacaktır.

 

f) Orman İşletmelerinden tahsisen verilen emvalin tahsis yerinde ve gayesinde kullanılması hususunda gerek Valilikler, gerekse Orman İşletmeleri müştereken lüzumlu tedbirleri alarak gerekli kontrolleri yapacaklardır.

 

g) İmalat ve inşaat artığı adı altında yapacak ve yakacak evsafı da bir emval hiçbir surette ve maksatla satılamaz, devredilemez, hibe edilemez ve ödünç verilemez, inşaat mahallinden de başka bir yere nakledilemez ancak bu gibi emval aynı maksatlarla aynı yerde kullanılabilir.

 

h) Tahsis edilen emvalin nakli için nakliye tezkerelerinin düzenlenmesi, şekil değiştirme ve emvalin inşaat mahalline sevki ile takip ve kontrol, Afetler Kanunu gereğince verilen emvalle ilgili ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDEKİ  esaslarına göre yapılacaktır.

 

Ortaokulların orman emvali ihtiyaçları:

 

Madde 6- 15 Ekim 1983 tarih ve 18192 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2917 sayılı kanunla ortaokul inşaatları da 222 sayılı kanun kapsamına alındığından, ortaokulların inşaatına lüzumlu orman emvali yukarıda ilkokullar için belirtilen esaslar dahilinde karşılanacaktır.

                Yeniden yaptırılacak orta okullar için, projelerine ve derslik adetlerine göre verilecek tomruk miktarları Genel Müdürlüğümüzce gönderilecek metraja göre tespit edilecektir. Tamirat ihtiyaçları için lüzumlu orman emvalini gösterir kereste metrajı ise, işletmelerce İl Bayındırlık ve İskan veya Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünden temin edilecektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

775 Sayılı Gecekondu Kanununa  göre yaptırılacak sosyal konutların

Orman emvali ihtiyaçlarının karşılanma esasları

 

Tomruk ihtiyaçlarının talep ve tahsisi:

 

Madde 1- 30.06.1966 gün ve 12362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre, Gecekondu önleme bölgelerinde ıslah edilecek veya yeniden inşa olunacak Konutların Orman emvali ihtiyaçları, Bayındırlık ve Iskân Bakanlığının talebi üzerine Teşkilatımızca aşağıda belirtilen esaslar dahilinde karşılanacaktır.

 

a) 775 Sayılı Gecekondu  Kanununa göre yapılacak orman emvali satışlarının miktarı ne olursa olsun, tahsis işlemi Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Satışlara esas maliyet bedelleri de, her yıl genel ortalama fiili masraflar dikkate alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüzce hesaplanıp Bölge Müdürlüklerine bildirilecektir.

 

b) Bayındırlık ve İskân Bâkanlığı ve  İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerinden Genel Müdürlüğümüze gelecek emval tahsis talep yazıları ve ekleri incelendikten sonra tahsise esas olacak miktarı (Zayiat oranı II.sınıfta % 20, III.sınıfta % 30 olarak hesaplanıp) tahsis teklifinde bulunulması için konutların yapıldığı yerin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.

 

Bölge Müdürlüğünce konutlara ait bilgileri havi Beyannamenin incelenmesi, gerektiğinde İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ile kurulacak temas sonucunda, uygulaması gereken tip projeye göre toprak hafriyatının yapılarak inşaata başlanılmış olduğunun tesbiti halinde inşaatın yapılacağı yere en yakın depolardan tahsis teklifinde bulunulacaktır.

 

Mahallen yapılan incelemede, inşaatlara başlanılmadığı veya konutlarla ilgili beyannamede yer alan bilgilere aykırı bir hal görüldü takdirde, durum Merkez’e bildirilecek, inşaata başlanmış  bir kısım  ahşap işlerinin ikmal edilmiş, olmasının halinde kullanılan kereste miktarı tahsisi talep edilen miktardan düşülmek suretiyle tahsis teklifinden  bulunulacaktır.

 

Ancak; tahsis teklifinde bulunulmadan önce, İşletmelerce düzenlenmiş keşif tutanakları üzerinde ön tetkikat yapılacak ve noksanlıkları varsa, İşletmesince usulüne uygun olarak düzenlenmesi; sağlandıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda Merkeze gönderilecektir. Metraj ve keşif evraklarında gösterilse bile taban döşemesi, raf, dolap vs. için kereste tahsisi bu fasıldan yapılmayacaktır.

 

Emvalin satış ve teslimatı:

 

Madde 2- Bölge Müdürlüğü teklifi üzerine Genel Müdürlüğümüzce tahsis, evvelce olduğu gibi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü (Valilik kanalıyla) adına yapılacak, tahsis konusu emval, bu kuruluşları, temsile yetkili kişilere veya  mutemetlere teslim edilecektir.

Kooperatifler marifetiyle yapılacak konutların ihtiyacına tahsis yapılmış ise, yukarıda belirtilen kuruluşlar mutemetleri müteahhitleri tayin etseler bile kabul edilmeyecek, tahsis konusu emvalin bedeli bizzat Kooperatif tarafından yatırılacak ve bu emval kooperatif tüzel kişiliğini temsile yetkili kişilere veya bunların tayin edeceği mutemetlere teslim edilecektir.

 

Bu gibi hallerde, inşa çalışmalarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek kaydı ile, tahsis edilen  emvalin tamamının bir defada değil, bir kısım emvalin satışı yapıldıktan sonra inşaatların devam ettiği ve verilen emvalin kullanılarak keresteye ihtiyaç olduğunun tesbiti halinde diğer kısım emvalin teslimi suretiyle satışlar peyderpey yapılacaktır.

 

Tahsis edilen emval gayesi dışında kullanılmayacağına, satış, ciro devir, temlik, hibe veya herhangi bir surette elden çıkarılmayacağına göre; tahsis gayesi dışında kullanıldığının tevsiki halinde tahsis fiyatı ile rayiç bedel arasındaki farktan gayri, gayesinde sarfedilmeyen emvalin tahsis fiyatının % 50 si üzerinden tazminat ödemeyi kabul edeceğine dair ilgililerden örneği ekli taahhütname (Ek No: 4) alınacaktır.

 

Taahhüt yolu ile yaptırılacak inşâatlar için örneği ekli model şartname (Ek No:3) uygulanacaktır.

 

Emvalin nakliye tezkerelerinin  düzenlenmesi ve kontrol işlemleri:

 

Madde 3- 775 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsis edilen emvalin nakliye tezkerelerinin düzenlenmesi, şekil değiştirme ve emvalin inşaat mahalline sevki ve takibi ile kontrolü Afetler Kanununa göre verilen emval ile ilgili ÜÇÜNCÜ BÖLÜM'deki esaslara göre yapılacaktır.

 

Genel Müdürlükçe yapılan tahsisler o yıl için geçerlidir. Yılı içinde teslim alınmayan emvalin tahsisi iptal edilecektir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca veya İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince (Valilik kanalıyla talepte bulunulması halinde Genel Müdürlüğümüzce tahsisin yenilenmesi yoluna gidilecektir.

 

Düzenlenmiş bulunan protokoller:

 

Madde 4- 775 Sayılı Kanunun 28’nci maddesine göre yaptırılacak konutların orman emvali ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili olarak Mesken Genel Müdürlüğü ile müştereken düzenlenen 19.1.1976 tarihli protokol ile buna ek olarak düzenlenmiş bulunan 2 ek protokol ilişikte (EK N0: 5,6,7) olup, 775 sayılı kanuna göre yaptırılacak konutların orman emvali ihtiyaçlarının karşılanmasında yukarıda belirtilen hususlar ile söz konusu protokol ve ek protokol esasları daima göz önünde bulundurulacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

7269-1051 Sayılı Umumi  Hayata Müessir Afetler Kanuna Göre

Karşılanacak  Afetzede İhtiyaçlarının Verilmesine  İlişkin Esaslar

 

                Tomruk ihtiyaçlarının talep ve tahsisi:         

               

Madde 1- 15.5.1959 gün ve 7269 sayılı kanun ile bu kanunun bazı maddelerini değiştirerek bazı maddeler ekleyen 2.7.1968 gün ve 1051 sayılı Afetler Kanununun 43/C- maddesine göre şehir, kasaba ve köylerde afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olanların geçici ve devamlı inşaat ve tesisat işlerinde kullanılacak Orman emvali ihtiyacı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının talebi üzerine Teşkilâtımızca aşağıda belirtilen esaslar dahilinde karşılanacaktır.                

 

a) Yapılacak satışların miktarı ne olursa olsun tahsis işlemi Genel Müdürlükçe yapılacaktır. Satış fiyatı da her yıl genel ortalama fiili masraflar dikkate alınmak suretiyle yine Genel Müdürlükçe tespit edilerek Bölge Müdürlüklerine bildirilecektir.

 

b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Genel Müdürlüğe yapılacak emval tahsis taleplerinin ilgili bölge müdürlüğüne intikalini müteakip  ilgili işletmelerince tesbiti  isim listelerinde adı geçenlere ait inşaat tek tek gezilerek, tesbit gününde inşaatın ulaştığı en son durum tesbit olunarak, keşif tutanağı düzenlenecektir. İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden temin edilecek onaylı afetzede isim listelerine göre inşaat mahallinde gerekli inceleme yaptırılmak suretiyle, toprak harfiyatını yaparak inşaata başlanmış ve yapacak emvale ihtiyacı olanlar için (II. Sınıfta % 20, III.Sınıfta %30 zayiat hesabıyla) tomruk tahsis teklifinde bulunulacaktır. Ancak devam eden inşaatlarda piyasadan temin edilerek kullanılmış bulunan kereste miktarı keşif tutanağında belirtilecek ve bu miktar tahsis miktarından düşülecektir.

 

c) Bölge Müdürlüklerince tahsis teklif yazılârına afetzede isimleri ve hizalarında  mahallen inceleme sonucu tespit edilen tomruk ihtiyaç miktarlarını gösterir 2 nüsha; tutanak eklenerek Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Ancak, tahsis teklifinde bulunulmadan  önce, işletmelerden gönderilen inceleme tutanakları üzerinde ön tetkikat yapılacak ve herhangi bir noksanlık varsa İşletmesine tamamlattırılacaktır. (Buradaki düzenlenen cetvel 33. madde kapsamına giren felaketzede ihtiyaçları tespit tutanağı ile karıştırılmamalıdır.)

 

d) Yukarıda belirtildiği şekilde; Genel Müdürlükçe mahallinde incelenmek üzere Bölge, Müdürlüklerine gönderilen tahsis talep yazıları üzerinde önemle ve titizlikle durularak gerekli işlemin hemen yapılması sağlanacak ve inceleme sonucu da en geç 15 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Metraj ve keşif evraklarında gösterilse bile taban döşemesi, raf dolap vs. için kereste tahsisi bu fasıldan yapılmayacaktır.

 

e) Çam ve Göknar gibi inşaata elverişli emval üretimi olmayan Bölge Müdürlüklerince (b,c,d) fıkralarında belirtilen esaslara göre gerekli işlem yapılacak, tahsis teklifinde bulunmayacaktır.

 

f) Afetzede ihtiyaçlarının öncelikle karşılanması kanun hükmü olduğu cihetle tahsis teklifleri istenilen kalitede emval bulunan ve kullanım yerine en yakın depolardan yapılacaktır.

 

Emvalin satış ve teslimatı:

 

Madde 2- Bölge Müdürlüğünün teklifi üzerine Genel Müdürlükçe tahsis işlemi, evvelce olduğu gibi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adına yapılacaktır. Satış ve teslimat ise, aşağıda belirtilen esaslara göre ikmal edilecektir.

 

a) Tahsis edilen emval, Bayındırlık ve İskân Bakanlığını temsile yetkili kişilere veya tayin edecekleri mutemetlere teslim edilecektir.

 

b ) Kendi evini yapana yardım (E.Y.Y.) metodu ile yaptırılan afet inşaatlarında her ailenin ayrı ayrı müracaat ederek kendilerine tahsis edilen emvali satın almak istemeleri halinde, afetzedelerden noterlikçe düzenlenmiş örneğine uygun (Ek-N0:8) taahhüt senedi alındıktan sonra kendilerine satış ve teslimat yapılacaktır.

 

                c) İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinin işarı üzerine müteahhit veya mutemetler tarafından teslim alınmak istenmesi halinde, bu kişilerden örneğine uygun (Ek.No: 8) resen tanzim edilmiş taahhüt senedi ve ayrıca tahsis konusu emvalin satış bedeli ile rayiç bedeli arasındaki farkı ve satış fiyatının % 50 nispetinde hesaplanacak meblağın karşılığı parayı müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil sıfatı  ile ödemeye ilişkin yine noterlikçe düzenlenmiş kefaletname alınacaktır.

                Taahhüt yolu ile yaptırılacak inşaatlar için (EK. No: 3) satış şartnamesi uygulanacaktır.

 

d) Tahsis miktarının fazla olması halinde; emvalin tamamı bir defada değil, bir kısım emvâlin teslimi yapıldıktan sonra iş akımında ;herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek kaydı ile, inşaat  çalışmalarının devam  ettiği ve verilen emvalin kullanılarak emvale ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi halinde, diğer kısım emvalin teslimi suretiyle satışlar peyderpey yapılacaktır

 

e) Tahsis işleminin yapılması için geçen süre zarfında inşaatı tamamlanmış olanlarla, evvelce toprak hafriyatını yaparak inşaata bâşladıkları halde inşaata devam edecekleri şüpheli görülenlere Genel Müdürlükçe tomruk tahsis edilmesine rağmen satış yapılmış olsa dahi; satış iptal edilerek bedeli iade edilecek ve durumdan en kısa zamanda Genel Müdürlüğe bilgi verilecektir. İnşaata başlanmış ve bir kısım ahşap işlerinin ikmal edilmiş olması halinde, kullanılan kereste karşılığı tomruk tahsis miktarından düşülecektir.

 

Emvalin Nakliye Tezkerelerinin Düzenlenmesi ve Kontrol İşlemleri

 

Madde 3- Satış ve teslimi yapılan  emvalin nakliye tezkerelerinin düzenlenmesi ve kontrolü aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır.

 

a) Nakliye tezkerelerinin inşaatın bulunduğu yer adı da düzenlenmesi gerekmekte ise de, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca şekil değiştirme için başka  bir yere nakledilme  talebinde  bulunulduğu takdirde, mutad nakliye seyrine ters düşmemesi kaydı, emvâlin nakliyesi istenilen yer adına düzenlenecektir. Bu durumda kesilen nakliye tezkerelerinin ön sayfasının  üst kısmına “nakliye muhteviyatı emvalin imalinden sonra . . . . . . . . . . . nakli sağlanacaktır. ”Şerhi verilmek suretiyle inşaatın yapılacağı, yer belirlenecek ve gerek imâlatın ve gerekse inşaatın bulundu  yere kesilecek nakliye tezkerelerinin arka sayfasına "İş, bu emval Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ...................Köyünde emaneten yaptıracağı afet konutlarında sarfedilmek üzere indirimli bedelle satılmıştır. Başkasına devri, cirosu ve başka bir inşaata sarfı yasaktır" İbaresi yazılacak ve şekil değiştirme için`vâki istekler karşısında Tezkere Yönetmeliğine göre  işlem yapılacaktır. Gerek teslim edilen emval ve gerekse şekil değiştirme  yapıldıktan sonra elde edilen keresteler hakkında Damga ve Tezkere Yönetmelikleri esaslarına göre işlem yapılacaktır.

 

                b) Afetzede ihtiyaçları, inşaatın yapılacağı yerin bağlı bulunduğu işletmenin dışındaki bir işletmeden verilmiş ise, emvali veren İşletme müdürlüğü teslim ettiği emvalle ilgili olarak; nakledildiği, İl, İlçe ve Köy, nakliye tezkeresinin tarih ve no’su afetzedelerin. isimleri, verilen tomruk miktarları, varsa afetzede vekilleri veya mutemetlerinin ismini gösterir bir listeyi inşaatın bulunduğu yerin bağlı olduğu İşletme müdürlüğüne en kısa zamanda gönderecektir.

 

c) Emvalin nakledildiği İşletme Müdürlüğü (b) fıkrası uyarınca alacağı bilgilere göre şekil değiştirme işlemlerinin Damga ve Tezkere Yönetmeliklerine uygun şekilde yapılmasını  sağlanacak ve imal edilen emvalin inşaat mahallerine sevki ile takip yol ve kontrolüne ilişkin tedbirleri alacaktır.

 

d) İnşaatın yapıldığı yerin bağlı olduğu İşletme Müdürlüklerince, inşaat durumunu takip ettirmek suretiyle emvalin gayesinde kullanılmasını sağlayacak tedbirler alınacak ve verilen emvali başkasına devredenler satanlar ve tahsis gayesi dışında kullananlar hakkında 7269-1051 Sayılı Kanunun 47/b maddesine göre kovuşturma yapılması maksadıyla durum derhal C. Savcılığına bildirilecek, ayrıca meydana gelen idare zararının müsebbiplerinden tahsili için malın teslim edildiği kişi, müteahhit veya mutemedin hakkında evvelce verdikleri taahhütnamelere dayanılarak idaremizce Hukuk Mahkemesine dava açılacak ve durum   Genel Müdürlüğe bildirilecektir.

                e) Yapılan tahsisler yılı için geçerlidir. Yılı içinde teslim alınmayan emvalin tahsisi iptal edilecektir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yeniden talepte bulunulması halinde Genel Müdürlükçe tahsisin yenilenmesi yoluna  gidilecektir.

 

                Düzenlenmiş bulunan protokol

 

Madde 4- 7269-1051 Sayılı Kanunun 43/C maddesine göre talep edilecek orman emvali ile ilgili olarak Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile müştereken düzenlenen protokol (Ek No:9) ilişikte gönderilmiş olup, söz konusu taleplerin, karşılanmasında yukarıda belirtilen hususlar ile bu protokol esasları daima göz önünde bulundurulacaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

1306 Sayılı Kanuna Göre Talep Edilecek Orman Emvali

İhtiyaçlarının Karşılanması Esasları

 

Tomruk ihtiyaçlarının talep ve tahsisi:

 

Madde l- 1306 Sayılı Kanunun Ek.2. Maddesine göre, ekonomik ve sosyal nedenlerle yeni yerleşim yerlerine nakli kararlaştırılan köyler halkına yaptırılacak konutlara lüzumlu tomruk ihtiyaçları Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Genel Müdürlüğümüzden talep edilmekte ve emvalin tahsisi Gene1 Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Şayet Valiliklerce söz konusu  kanuna göre yeni yeni yerleşim yerleri için orman emvali talebinde bulunulursa işletme ve bölge müdürlüklerince emval tahsisi cihetine gidilmeyecek ve durum Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir.  Genel Müdürlüğümüzce Köy Hizmetleri Gene1 Müdürlüğünden gerekli bilgilerin alınmasından sonra isim listeleri ile birlikte ihtiyaçların nasıl ve ne şekilde karşılanması  hususunda talimat verilecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi; 180/A sayılı Tebliğin daha önce yürürlükten kaldırılan I,III ve IV. Bölümleri ile II. bölümün (A) alt bölümüne ilaveten II. bölümün (B) alt bölümü ile V. Bölümünde yürürlükten kaldırılması ile, 180/A sayılı tebliğin tamamıyla 180/A Ek-1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Buna  göre işlem yapılmasını rica ederim.  

 

    

         

M. Ali KARADENİZ

Genel Müdür

EKİ   :

1 Satış Şartnamesi

3 Taahhütname

4 Protokol

1 Cetvel

 

EK NO  :1

 

 

 

………İli dahilinde 222 sayılı kanuna göre

…….. yılında yapımı programa alınan ilkokul bina ve tesisleri ile öğretmen

evlerinin inşaa  edileceği yerler ile buna ait bilgi cetveli

 

 

İLKOKULUN YAPILACAĞI

YAPILACAK İLKOKULUN

TASDİKLİ KEŞİF EVRAKININ

LÜZUMLU TOMRUK MİKTARI

İNŞAATIN NE SURETLE YAPILACAĞI

TAHSİS OLUNACAK EMVALİN TESLİM ALMA YET.

MÜTH.MUTEMET

İNŞAATIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

DÜŞÜNCELER

Sıra No

İli

İlçe

Köy

Ve  Mahalle

Derslik Sayısı

Öğretmen

     Evi

Wc.ve Depo

Tip Projeno

Tarih No

Sayı No

II.S. M3

III.S. M3

Toplam

    M3

İhale

Emanet

   Adı

   ve

Soyadı

Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK NO:2

 

 

 

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM YASASI UYARINCA TAHSİS

OLUNACAK ORMAN EMVALİ İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME

 

 

 

 

                ...................... İli ......................... İlçesi .................. Köyünde yaptırılacak ............ derslikli ilköğretim okulu inşaatında kullanılmak üzere 222 sayılı kanunun 71’nci maddesi uyarınca tahsis olunacak orman emvalini mutlak surette gayesinde kullanacağımı bunun dışındaki bir amaç için kullanmayacağımı ve henüz inşaatın bünyesine girmemiş veya imalatta kullanılmamış emvalin de mahallinde bulundurulacağını şimdiden taahhüt ederim.

 

                Aksi sabit olduğu taktirde hiçbir ihbara lüzum kalmaksızın yapılan tahsisin iptal edilebileceğini ve bundan doğacak her türlü kanuni sorumluluğu da  kabul taahhüt ederim.

 

 

 

 

 

Şahit                                   Şahit                               Malı Teslim Alan

 

 

 

 

 

EK NO :3

 

 

 

............... SAYILI ............................YASANIN ............................... MADDESİ GEREĞİNCE  TAHSİS EDİLEN ORMAN EMVALİNİN SATIŞINA AİT ŞARTNAME

 

Orman Genel Müdürlüğünün ................. gün ve.................. sayılı tahsis emirleri üzerine ......................... İli ...................... İlçesi ....................... köyünde yaptırılacak ........ adet .......... inşaatında kullanılmak üzere Devlet Orman İşletmesi ................... Bölgesinin .................... satış istif yerinde mevcut nevi, cinsi, sınıfı ve istif numaraları ilişik eb`at listesinde gösterilen ............ M3 emval ........ TL/M3 bedel üzerinden ve aşağıda belirtilen esaslara göre satışı yapılacaktır.

 

1- Orman Genel Müdürlüğünce tahsis fiyatlarında yılı içinde bir değişiklik yapılması halinde; fiyat değişikliğinden önce bedeli yatırılmasına rağmen teslim ve tesellüm henüz yapılmayan emval içinde alıcısından yeni tahsis fiyatı ile satış bedeli arasındaki fark tahsis edilir.

 

2- Tahsis işlemi .................. Bakanlığı/Müdürlüğü  adına yapıldığından, bahse konu emval ................. temsile yetkili kimselere veya tayin edecekleri mutemet veya müteahhitlere teslim edilir.

 

3-Tahsis edilen orman emvalinin bedeli.........Bakanlığı/ Müdürlüğü tarafından yaptırılmış olsa dahi, söz konusu emvali teslim alan kooperatif, mutemet ve müteahhitlerden örneğine uygun noterden tasdikli taahhütname ve kefaletname ile ayrıca alıcıların depolarda yapacağı muhtemel zararları ve ardiye ücretini veya tahsisli emvali usulsüz şekilde elden çıkarmalarından İdare aleyhine olan zararları karşılamak üzere tahsis bedeli üzerinden satış yapıldıkça %......., oranında nakdi teminat veya banka teminat mektubu alınır.

 

 4- Satış işlemi, inşaat durumunu aksatmayacak şekilde peyderpey yapılır.

Peyderpey teslim edilecek orman emvalinin sarf durumu belgelenmeden müteakip partilerin satışı yapılmaz ve alıcı hiç bir surette talepte bulunamaz.

 

5-Satış işleminden önce ilgili işletmesince inşaat mahallinde gerekli inceleme yapılır. İnşaatı ikmal edilmiş olanlarla inşaata devam edecekleri şüpheli görülenlere tomruk tahsis edilmiş olmasına rağmen satış yapılamaz, tahsis iptal edilir. İnşaata başlanılmış ve bir kısım ahşap işlerinin ikmâl edilmiş olması halinde kullanılan kereste karşılığı tomruk miktarları tahsis miktarından düşülür.

 

6- Nakliye tezkerelerinin inşaatın bulunduğu yer adına düzenlenmesi gerekir. Ancak ............... Bakanlığınca/Müdürlüğünce şekil değiştirme için bir başka yere nakledilme isteği karşısında nakledilmek istenilen yerin mutat nakliyat seyrine  ters düşmemesi kaydıyla bu istek kabul edilebilir, şekil değiştirme yapılmak üzere istenilen yer adına nakliye verilebilir. Bu durumda kesilecek tezkerenin ön sayfasının üst kısmına  “Nakliye muhteviyatı emvalin imalinden sonra ............ nakli sağlanacaktır” cümlesi yazılmak suretiyle inşaatın yapılacağı mahal belirlenmiş olacak, gerek imalatın yapılacağı, gerekse inşaatın bulunduğu yere kesilecek nakliye teskerelerinin arka sayfasına; (İş bu emval ................ İli............. İlçesi................ Bucağı .................... Köyünde yaptıracağı ............ konutlarda sarf edilmek üzere indirimli bedelle satılmıştır. Başkasına devri, cirosu ve başka bir inşaata sarfı yasaktır.) İbaresi konulacak, şekil değiştirme için vaki istekler karşısında orman mallarına verilecek Tezkere Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır. Gerek tomruk olarak teslim edilen emval gerekse şekil değiştirme yapıldıktan sonra elde edilen keresteler hakkında Damga ve Tezkere Yönetmelikleri esâslarına göre işlem yapılacaktır.

 

7- Tahsis edilen emvalin sevk işine başlanılmadan evvel, malı teslim alan mutemet veya müteahhit veya hak sahibi, teslim aldığı tomruğun nerede biçileceğini (İnşaat mahallinde veya sevkine izin verilen mahalde) muteber bir dilekçe ile İşletme Müdürlüğüne bildirilecektir. Malın sevkıyatına başlanılmasından 20 gün sonra da biçilme  işleri  tamamlanacaktır.

 

Biçilme işlerinin tamamlanmasından sonra yine malı teslim alan kimse en geç bir hafta içerisinde en yakın ve ilgili bölge şefliğine müracaat ederek, imalat sonucu elde bulunan kerestelerin 6’ıncı maddede belirtilen esaslara göre damga ve imrarat  işlerini tamamlatacak ve inşaat mahalline sevkini sağlayacaktır.

 

8- İnşaat sahasına getirilen tomruk veya kereste gerek kullanılmadan, gerekse kullanıldıktan sonra bile olsa orman idaresinin izni olmadan inşaat sahası dışına çıkartılamaz, gayesi dışında kullanılamaz, satılamaz veya başkalarına devredilemez.

 

9- Ancak; artık emvalin .................  Bakanlığı/Müdürlüğünün isteği üzerine başka bir inşaatta kullanılmasına Orman Genel Müdürlüğünce izin verilebilir.

 

10- Tahsisen satışı yapılan malların ölçüsü, ilgili Türk standardı esaslarına uygun olacak şekilde İşletmece yapılarak, ebat listesine yazılır.

 

Teslim etme ve teslim alma sırasında bir daha ölçü yapılmaz; alıcıların yerinde ölçüyü kontrol etmesi ve ölçüyü kabul etmiş olarak mal bedelini yatırmaları zorunludur. Ancak, malın bedelinin yatırılmasından sonra bir hafta içinde ve nakliyata başlamadan evvel, istif yerinde mevcut malların gerek adet ve gerekse ebat noksanlığı ile standardına uygun olmadığını alıcı iddia ettiği takdirde, yeniden yapılacak ölçme masrafı kendisine ait olmak ve şahsi veya kanuni vekili, ölçüde hazır bulundurulmak suretiyle tekrar ölçü ve standart kontrolü yapılır.

 

11- Teslimat sırasında, özür ve çürüklük iddiasıyla hiç bir mal değiştirilemez ve geri dahi bırakılmaz.

 

12- Satışla ilgili her türlü vergi resim ve harçlar alıcıya aittir.

 

13- Tahsis tarihinden en geç bir ay içerisinde tahsis edilen emvale ait bedelin defaten yatırılması gerekmektedir.

Bu müddet zarfında satış işlemi ikmal edilmediği takdirde idare tahsisi iptal edip etmemekte serbesttir.

 

14- Bedeli yatmış tahsisli emvalin teslim alındığı veya teslim alınmış sayıldığı (Satış tarihinden 10 gün sonra) tarihten itibaren her  türlü sorumluluk alıcıya aittir.

 

15- Alıcının satın aldığı malı derhal depodan kaldırması esastır. Ancak, idarenin hiçbir  sorumluluk yüklenmemesi kayıt ve şartı ile depodan tamamen taşınabilmesi için; satış tarihinden itibaren 30 günlük süre ile hiçbir ücret alınmadan  izin verilebilir. Bu tarihe kadar istif yerinden kaldırılmayan her (M3) maldan satış tarihinden itibaren (30-60) günler arasında her gün için satış bedelinin %..............TL. bu süre içinde kaldırılmadığı takdirde, bundan sonraki geçecek her gün için (M3) başına satış bedelinin %..... TL. ardiye ücreti alınacaktır.

Alıcı ardiye ücretini ödemek istemediği ve teminatı da yetmediği takdirde,  istif yerinde mevcut maldan istif yeri ücretinin tutarı oranında malı alıkoymaya işletme müdürlüğü yetkilidir.   

Bu şekilde alıkonulan mallara ait tahsisli satış iptal edilerek işletmenin alacağı satış bedelinden düşülür.

 

16- Satışlar peyderpey yapılacağı cihetler ilk partiden alınan teminat, bu emvalin gayesinde kullanıldığının geçerli bir belge ile tevsik edilmesi koşuluyla diğer partinin teminatına karşılık mahsup edilebilir. İnşaatın tamamlanmasını müteakip de teminat geri verilir. (Tahsis edilen emvalin gayesinde kullanılıp kullanılmadığı ile inşaatın tamamlandığı ilgi resmi daire, kurum veya kooperatif yetkilileri ile müştereken tespit ve teşvik olunur.

 

Ancak, Taahhütname ve şartname hükümlerine riayet etmemekten ötürü idare zararı doğmuşsa, teminata el konulur. Zararı karşılandıktan sonra kalanı geri verilir.

 

Alınan teminattan fazla idare zararı doğmuşsa, teminat miktarı düşüldükten sonra kalanın rızaen veya mahkeme yoluyla  tahsili yoluna gidilir.

 

Alıcılar aşağıda gösterecekleri ikâmetgâh adresine yapılacak tebligatı şahıslârına yapılmış gibi kabul etmeye mecburdurlar.

 

Bu şartnamenin, uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar işletme merkezinin bulunduğu ............................... deki yetkili mahkemesince çözümlenir.

 

EKİ:

Taahhütname ve Kefaletname

Eb’at listesi

 

 

 

Adres                                                                          Malı Teslim Alan

 

 

 

EK NO:4

 

ŞAHISLAR VE YAPI KOOPERATİFLERİNE TAHSİS OLUNACAK

ORMAN EMVALİ İLE İLGİLİ RESENTANZİM EDİLMİŞ TAAHHÜTNAME

 

 

                ..................... İli ................. İlçesi .................... gecekondu önlem bölgesinde 775 sayılı Gecekondu kanunu uyarınca kooperatifimize tahsis olunan ................... ada ....................... şahsına ................... parsel no’lu arsa üzerinde yaptıracağımız/yapacağım konutta kullanılmak üzere  775 sayılı gecekondu kanunun 28‘inci maddesi uyarınca tahsis olunacak ............... M3  orman emvalini başkasına satar veya devreder  ve yahutta mahallinde başka yerlere götürür veya tahsis gayesi dışında kullanılır  veya kullanılmasına sebebiyet verirsem rayiç bedeli ile tahsis bedeli arasındaki  beher M3  için ............ liradan ................ lira farkı ile ve ayrıca tahsis fiyatının % 50 nisbetindeki .............. lirayı da cezai şart olarak herhangi bir ihtara ve mahkeme hükmüne hacet kalmaksızın kanuni faizi ile birlikte derhal ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

 

                Bu taahhütname hükümlerinin icrası için yapılacak her türlü tebligatın ifası için aşağıda yazılı adresimi  kanuni ikametgah olarak  kabul ve buraya yapılan tebligatların şahsıma yapılmış addedileceğini ve itirazda bulunmayacağımı beyan ederim.

 

Bu taahhütname hükümlerinden dolayı Orman Genel Müdürlüğü ile aramda doğacak bütün anlaşmazlıkların çözümlenmesinde ......................................... mahkeme ve icra dairelerinin salahiyetini kabul ederim.           

 

 

ADRESİ    :                                                                             MALI TESLİM ALAN  :

 

 

                           ŞAHİT                                           ŞAHİT

 

 

 

EK NO:5

 

PROTOKOL

 

775 sayılı kanunun 28. maddesinde, bu kanun hükümleri gereğince ıslah edilecek veya yeniden inşa olunacak konutlarda kullanılacak lüzumlu orman emvalinin; onanlı ihtiyaç belgeleri ile İmar ve İskân Bakanlığının talebi dikkate alınarak orman idarelerince öncelikle ve maliyet bedeli üzerinden verilmesi öngörülmektedir.

Kanunun  yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günlerde İmar ve İskân Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün uygulamada ortak bir görüş içinde hareket etmelerini teminen, her iki kuruluş temsilcileri  tarafından yapılan toplantılar sonucu 3.9.1969 tarihli bir protokol tanzim edilmiş ise de; buna göre yürütülen işlemlerin uygulamada meydana getirdiği aksaklıkları gidermek maksadı ile yine İmar ve İskân Bakanlığı ile Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından 19.1.I976 tarihinde yapılan toplantı sonucunda bundan sonraki uygulamanın aşağıda belirtilen esaslar  dahilinde yapılması kararlaştırılmıştır.

 

1- 775 Sayılı Kanun Hükümlerine, göre inşa edilecek konutların orman emvali ihtiyacı İmar ve İskan Bakanlığının talebi dikkate alınarak Orman Bakanlığınca kararlaştırılacaktır.

Talebin Bakanlıkça yapılacağı gibi İl İmar ve İskan Müdürlüklerince de  yapılabileceği yolundaki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görüşü benimsenmiştir.

 

Buna göre, 775 Sayılı Kanun gereğince ihdas olunan bölgelerde;

 

1.1- İmar ve İskân Bakanlığının doğrudan doğruya inşa edeceği veya ettireceği konutlara ait orman emvali talebi  İmar ve İskan Bakanlığınca yapılacaktır.

1.2- Kendilerine arsa tahsis edilen KONUT kooperatifleri ile ferdi olarak arsa tahsis edilen hak sahiplerinin ve Belediyelerin doğrudan doğruya inşa edecekleri veya ettirecekleri konutlara ait orman emvali talebi, İl İmar Müdürlüklerince bağlı bulundukları Valilikler kanalı ile Orman Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.

 

2- Gerek İmar ve İskan Bakanlığınca gerekse İl İmar Müdürlüklerince Orman  Genel Müdürlüğüne gönderilen orman emvali talep yazılarında;

2.1- 775 Sayılı Kanunun 28. maddesine göre tahsis talebinde bulunulduğu,

2.2- Ferdi olarak veya kooperatiflerce yapılacak konutlarda uygulaması İmar ve İskan Bakanlığınca onaylanarak verilmiş ARSA TAHSİS BELGESİ veya TAPU SENEDİ {Bakanlığın izni ile taahhütname de olabilir) nin mevcut olduğu,

2. 3- İnşaat ruhsatının alınmış olduğu ve müddetinin dolmadığı  (Bakanlık uygulaması hariç)

2.4-  İşin müteahhit marifetiyle yapılması halinde,

2.4.1- Metrajda gösterilen keresteye müteallik  inşa kısımlarının ihalesinin  yapılmış olduğu,

2.4.2- İlgili  kurum veya kooperatifler ile  müteahhit arasında noterlik kanalıyla akdedilen  ilk sözleşmede "Kerestenin ilgili kurum ve kooperatifçe  ve  775 Sayılı Kanunun, 28. Maddesine göre maliyet bedeli üzerinden temin edileceği ve  ilk keşfindeki fiyata nazaran Orman Genel  Müdürlüğünce verilen emvalin iş  yerinde teşekkül edecek fiyatı daha düşük olursa aradaki farkın müteahhidin hak edişinden kesileceği" manasını taşıyan madde ve  maddelerinin bulunduğu açık olarak belirtilecek sözü edilen  talep yazısına aşağıdaki eklenecektir.

2.5- Ekli örneğe uygun ve eksiksiz olarak düzenlenen ve İmar ve İskan Bakanlığı veya İl İmar Müdürlüklerince onanmış iki nüsha beyanname,

                2.6- . Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya ilgili Belediyesince yapılan veya onanan tip veya özel projesine göre düzenlendiği belirtilmek suretiyle hazırlanarak İmar ve İskan Bakanlığı veya İl İmar Müdürlüklerince tetkiken onanmış kereste ihtiyaç durumunu gösterir metraj cetveli,

            (Sözü edilen metraj cetveli İmar ve İskan Bakanlığınca yayınlanacak Genelgede belirtilen esaslara göre, düzenlenecektir.)

2.7- İnşaat, emaneten yapılacak ise, ilgili kuruluşun yetkili kurulunca alınmış emanet inşaat kararının onanlı bir örneği,

 

3- Tahsis işlemi 2. maddeye göre talep edilen miktar üzerinden yapılacak, kereste ihtiyaç durumunu gösterir metrajın, uygulaması onaylanan projelere göre tanzim edilip edilmediği hususu ile vaki talebin 775 sayılı kanun esaslarına göre yapılıp yapılmadığı hususundaki sorumluluk İmar ve İskan Bakanlığına ait olacak bu konuda Orman Genel Müdürlüğünce ayrıca bir kontrol yapılmayacak, 2.maddede belirtilen yazı ve eklerin noksan olması veya tarifine uygun bulunmaması halinde talep edilen emvalin tahsis yoluna gidilmeyecektir.

 

4- Yılı içinde bedeli yatırılıp teslim alınmayan. emvalin tahsisi iptal edilir. Ancak; gerek yılı içinde teslim alınmayan gerekse, proje değişikliğinden doğan  ihtiyaç farklarının 2. Maddede belirtilen esaslara göre İmar ve İskan Bakanlığı veya İl İmar Müdürlüklerince yeniden talep edilmesi halinde Orman Genel Müdürlüğünce karşılanması yoluna gidilir.

 

5- Müteahhitler, acele hallerde serbest piyasadan kereste sağlayarak taahhüdündeki yapıların ahşap işlerini ihmale başladıkları takdirde serbest piyasadan sağladıkları miktarın tahsis miktarından düşmesi gereği İmar ve İskan Bakanlığı veya İl İmar Müdürlüklerince 2.6 Maddesine göre hazırlanacak kereste, ihtiyaç miktarını gösterir metrajın tanzimi sırasında dikkate alınacaktır.

 

6- Taleplerde doğramalık için II.sınıf Çatı ve  Kalıp için III.sınıf tomruk gösterilecek. Tomruk hesabına, zayiat oranı II sınıfta % 20 III. sınıfta % 30 olacaktır.

                Ancak, yapılacak talepte ihtiyaç mamul kereste olarak belirtildiği takdirde zayiat miktarı Orman Genel Müdürlüğünce ilave edilmek suretiyle tahsise esas olacak tomruk miktarı tespit edilecek, talep edilecek  emvalin, imkan nispetinde konutların yapılacağı bölgelere en yakın depolardan tahsisi sağlanacaktır.

 

7-  İhtiyacın yalnız tomruk olarak değil, mamul keresteden karşılanması için de talepte bulunulabilecektir.

 

8- İl İmar Müdürlüklerinin talebi karşısında Orman  Bakanlığınca yapılan tahsisler, mükerrer tahsise meydan  .vermemek maksadıyla, Mesken Genel Müdürlüğünce yapılacak kontrol esas olmak üzere İl İmar Müdürlüklerince Mesken Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

 

9- Kooperatiflerin yapacakları konutlara tahsis edilen emval, Orman İşletmelerince kooperatif tüzel kişiliğini temsile yetkili kimselere veya bunların tayin edeceği mutemetlere teslim edilecektir.

 

10- Tahsis konusu emvalin tahsis yerinde kullanılmasını sağlamak üzere ilgililerden örneğine uygun  bir taahhütname  alınacak, kendilerine arsa tahsis edilen kooperatiflerden alınacak bu  taahhütname kooperatif mevzuatına uygun olacaktır.

 

11- Alınacak emvalin yerinde, kullanılmasını temin ve kanun hükmüne aykırı bir işlem yapılmasını önlemek amacıyla iki idare, gerektiğinde kontrol ve murakabeyi resen veya müştereken yapacaklardır.

 

12- Her iki Bakanlık, bu protokolle tespit edilen esasları birer genelge ile kendi taşra kuruluşlarına duyuracaklar ve sözü edilen genelgenin birer örneğini bilgi için birbirlerine göndereceklerdir.

 

Tahsis işlemine, İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak genelgenin Orman Genel Müdürlüğüne gönderildiğinden sonra başlanacaktır.

 

Geçici madde; bu protokolün ışığı altında her iki Bakanlıkça hazırlanacak genelgeler mümkün olabilecek en kısa zamanda taşra kuruluşlarına gönderilecek, bu müddet içinde evvelce Orman Bakanlığına gönderildiği halde tahsis işlemi ikmal edilmeyen gerekse hazırlandığı halde henüz Orman Bakanlığına gönderilmeyen dosyalar İmar ve İskan Bakanlığınca bir defa daha  gözden geçirilecek, bu müracaatların 775 sayılı yasaya uygun, olduğunun bildirilmesi halinde tahsis işlemi yapılacaktır.

 

İş bu protokol, kuruluşlarını temsilen aşağıda adları yazılı kişiler tarafından düzenlenerek imzalanmıştır.  19.01.1976

 

 

 

    İmar ve İskan Bakanlığı                                   Orman Bakanlığı

Mesken Genel Müdürlüğünden              Orman Genel Müdürlüğünden

                             İmza                                                               İmza

 

 

 

 

             Mesken Genel Müdürü                           Orman Genel Müdürü Muavini

                               İmza                                          Orman Genel Müdürü Yard.

                                                                                                           İmza

 

 

            Mesken Genel Müdür Muavini                  Pazarlama ve Üretim Dai.Baş.

                               İmza                                                               İmza

 

 

 

             Proje ve Yapım Dai.Baş.Yard.               Kanuni Haklar Fen Hey’eti Müdürü

 

 

          Konut Kooperatifleri Dairesi Başkanı

 

 

EK NO:6

 

19.01.1976 Günlü Protokole

Ek Protokol (I)

 

Gecekondu önleme bölgesinde ıslah edilecek veya yeniden inşa olunacak konutların kereste ihtiyacı 775 sayılı kanunun 28’nci maddesi uyarınca karşılanmakta buna ait işlemler İmar  ve Iskan Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüğü ile Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü arasında tanzim edilecek 19.1.1976 tarihli protokol esaslarına göre yürütülmekte ise de,

1976 yılı bütçe kanununda bulunduğu halde yıl ortasında programa alınması ve dağınık yerlerde inşa edilmeleri münasebetiyle 19.01.1976 tarihli protokol esaslarına nazaran değişik bir işleme tabi tutulmasına gerek görülen " geri kalmış yörelerde inşa edilecek halk konutları" kereste ihtiyacının, 19.1.1976 tarihli Protokolün l.l ve 2.4. maddelerine nazaran istisnai muameleye tabi tutulması hususundaki Mesken Genel Müdürlüğünün 5.7.1976 gün ve 1582/13502 sayılı yazılarındaki teklifi; her iki Genel Müdürlük temsilcilerinin iştirakiyle 7.7.1976 günü yapılan toplantıda görüşülmüş ve alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.,

 

l- 19.1.1976 günü Protokolün l.l- maddesi hükmüne göre; İmar ve İskan Bakanlığının doğrudan doğruya  inşaa edeceği veya ettireceği konutlara ait kereste talebinin  İmar ve İskan Bakanlığınca yapılması gerekir iken;

 

Geri kalmış yörelerde inşa edilecek halk konutlarından yapımı 1976 yılında Bakanlık programına alınmış olanların kereste talepleri Valiliklerce (İl İmar Müdürlükleri) Orman Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.

 

                2- 9.1.1976 günü Protokolün 2.4. maddesi hükmüne göre ihaleli işlerde müteahhitle yapılan ilk sözleşmede, kerestenin maliyet bedeli üzerinden temin edileceği ve ilk keşfindeki fiyata nazaran iş yerinde fiyatı arasında bir fark olur ise, bu farkın müteahhidin hakkedişinden kesileceğine dair bir hüküm bulunması gerekir iken;

 

1976 yılı programına dahil olan ve geri kalmış yörelerde yapılacak konutların  götürü bedel (Anahtar-teslimi)" esaslarına göre ihale edilmiş olmaları münasebetiyle kerestenin mal oluş fiyatı ile ihzarat fiyatı arasındaki farkın idareye iadesi hesabının yapılamadığı esasen, kerestenin indirimli bedel üzerinden temin edeceği hususunun dikkate alınmak suretiyle götürü bedelin tesbit edildiği yolundaki Mesken Genel Müdürlüğü görüşü benimsendiğinden geri kalmış yörelerdeki 1976 yılı uygulamalarında 19.1.1976 tarihli protokolün 2.4.maddesi hükmünde öngörülen şart aranmayacaktır.

 

3- İl İmar Müdürlüklerinden Orman Genel Müdürlüğüne gönderilecek talep yazılarında kereste tahsis  talebinde bulunan konutların geri kalmış yörelerde yapılması 1976 yılında  programa alınmış bulunan konutlar olduğunun  bu protokole atıf yapılmak suretiyle açık olarak belirtilmesi diğer hususlarda 19.1.1976 tarihli protokol gereğinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi Mesken Genel Müdürlüğünce İl İmar Müdürlüklerine verilecek talimatla sağlanacaktır.

 

4-  Bu protokol hükmü sadece geri kalmış yörelerde yapılması 1976 yılında programa alınmış olan konutlar için uygulanacaktır.

 

İş bu protokol, kuruluşlarını temsilen aşağıda adları yazılı kişiler tarafından düzenlenerek imzalanmıştır.........7.6.1976

 

 

    İmar ve İskan Bakanlığı                                  Orman Bakanlığı

Mesken Genel Müdürlüğünden              Orman Genel Müdürlüğünden

                             İmza                                                                   İmza

 

 

 

             Mesken Genel Müdürü  Muavini           Orman Genel Müdürü Muavini

                               İmza                                          Orman Genel Müdürü Yard.

                                                                                                      İmza

 

 

            Proje ve Yapım Dai.Baş.Yard.               Pazarlama ve Üretim Dai.Baş.

                               İmza                                                               İmza

 

 

 

         Konut Kooperatifleri Dairesi Başkanı       Kanuni Haklar Fen Hey’eti Müdürü

 

 

EK NO:7

 

19.1.1976            GÜNLÜ PROTOKOLA  

19.1.1977            EK PROTOKOL  (II)

 

Gecekondu bölgelerinde, ıslah edilecek veya yeniden inşa olunacak konutların orman emvali ihtiyacı, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 28’nci  maddesi uyarınca, öncelikle ve maliyet bedeli üzerinden karşılanmakta, buna ait işlemler, İmar ve İskan Bakanlığına bağlı Mesken Genel Müdürlüğü ile Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü arasında tanzim edilen l9.1.1976 tarihli Protokol esaslarına göre yürütülmekte, ise de;

1977 yılı Bütçe Kanununda yer alan 775 sayılı Gecekondu Kanununun 28,30,31,32 ve 33’ncü maddelerindeki imkan, katkı ve muafiyetlerden yararlanmaları hükme bağlanmış bulunan    " Geri kalmış yörelerde yapılacak halk konutu uygulamasının” l977 yılı programına dahil bulunan konut inşaatlarının orman emvali ihtiyaçlarının karşılanmasında, dağınık yerlerde inşa edilmeleri münasebetiyle; 19.1.1976 tarihli protokolün 1.1 maddesine nazaran istihsal muameleye tabi tutulması hususundaki Mesken Genel Müdürlüğünün teklifi, Orman Genel Müdürlüğünce de uygun  bulunmuş ve aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır.

 

1- 01.01.1976 günü protokolün l.l maddesi hükmüne göre, İmar ve İskan Bakanlığının doğrudan doğruya inşa edeceği veya ettireceği konutlara ait orman emvali talebinin İmar ve İskan Bakanlığınca yapılması gerekir iken; "Geri kalmış yörelerde yapılacak halk konutu uygulaması" çerçevesinde, İmar  ve İskan Bakanlığınca 1977 yılı programına alınmış olan konutların orman emvali talepleri, Valiliklerce (İl İmar Müdürlükleri) Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.

 

2- Valiliklerce (İl İmar Müdürlüklerince) Orman Genel Müdürlerine gönderilecek talep yazılarında; orman emvali talebinde bulunulan konutların, İmar ve İskan Bakanlığınca, "Geri Kalmış yörelerde yapılacak halk konutu uygulaması  1977 yılı programa alınmış konutlar olduğunun, bu ek protokol II’ye atıf yapılmak suretiyle açık olarak belirtilmesi diğer hususlarda 19.1.1976 tarihli protokol gereğinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi, Mesken Genel Müdürlüğünce İl İmar Müdürlüklerine verilecek talimatla sağlanacaktır.

 

3- Bu protokol hükmü sadece “Geri Kalmış Yörelerde” yapılması İmar ve İskan Bakanlığınca, 1977 yılı programına alınmış olan  konutlar için uygulanacaktır.

 

                İş bu "Ek Protokol- II" kuruluşlarını temsilen aşağıda adları yazılı kişiler tarafından düzenlenerek imzalanmıştır.

 

    İmar ve İskan Bakanlığı                                            Orman Bakanlığı

Mesken Genel Müdürlüğünden                        Orman Genel Müdürlüğünden

                             İmza                                                                        İmza

 

 

             Mesken Genel Müdürü  Yard.                           Orman Genel Müdürü Muavini

                               İmza                                                      Orman Genel Müdürü Yard.

                                                                                                                  İmza

 

            Konut Proje ve Uygulama Dai.Baş.Yard.               Pazarlama ve Üretim Dai.Baş.

                               İmza                                                                             İmza

 

 

 

         Mesken Genel Müdürlüğü Baş. Müşaviri      Özel Kanuni Haklar Fen Hey’eti Müdürü

EK NO:8

 

RESEN TANZİM  EDİLMİŞ TAAHHÜT SENEDİ

 

 

 

Orman Genel Müdürlüğünün emirleri üzerine ....................................Orman Bölge Müdürlüğünün.......................... gün ve................... sayılı yazısına konu olan....................İli.............İlçesi.......................köyünde..................adet afetzedeye yaptırılacak konutlarda kullanılmak üzere 7269/1051 sayılı Afetler Yasasının 43/c maddesi gereğince Orman İdaresinden tarafıma teslim edilecek.............M3 tahsisli tomruğu başkasına satar veya devreder veyahut da mahallinden başka yerlere götürür veya tahsis gayesi dışında kullanır veya kullanılmasına sebebiyet verirsem rayiç bedeli ile tahsis bedeli arasındaki beher M3 için .................liradan ........... lira farkı ve ayrıca  tahsis fiyatının % 50 nisbetindeki...............lirayı da cezai, şart olarak  herhangi bir ihtara ve mahkeme hükmüne hacet kalmaksızın kanuni faizi ile birlikte derhal ödemeyi  şimdiden  kabul ve taahhüt ederim.

 

Bu taahhütname hükümlerinin icrası için yapılacak her türlü tebligatın ifası için aşağıda yazılı adresimi kanuni ikametgah olarak kabul ve buraya yapılan tebligatların şahsıma yapılmış addedileceğini ve itirazda bulunmayacağımı beyan ederim.

 

Bu taahhütname hükümlerinden dolayı Orman Genel  Müdürlüğü ile, aramda doğacak bütün anlaşmazlıkların çözümlenmesinde ..................  Mahkeme  ve İcra Dairelerinin salâhiyetini kabul ederim.

 

     ADRESİ:                                                                                                          MALI TESLİM ALAN

 

        ŞAHİT                                                                                                                     ŞAHİT

 

EK N0: 9

PROTOKOL

 

7269 Sayılı Afetler Kanununun 1051 Sayılı Kanunla değişen 43  maddesinin (c) fıkrası gereğince; Şehir, Kasaba ve Köylerde afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olanların geçici veya devamlı inşaat  ve tesisat işlerinde kullanılmak üzere İmar ve İskan Bakanlığının isteği üzerine, lüzumlu orman emvalinin Orman İdaresince  en yakın istif yeri ve depolarından kesme, taşıma ve imal masrafları karşılığında öncelikle tahsis  olunması gerekmektedir.

 

Kanunun  yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günlerde İmar ve İskan Bakanlığı  ile  Orman Genel Müdürlüğünün uygulamada ortak  bir görüş içinde hareket etmelerini teminen, her iki kuruluş temsilcileri tarafından yapılan toplantılar sonucu 27.6.1970 tarihli bir protokol tanzim edilmiş ise de; buna göre yürütülen işlemlerin, uygulamada meydana getirdiği aksaklıkları gidermek maksadıyla yine İmar ve İskan Bakanlığı ile Orman Bakanlığı   temsilcileri tarafından 12.2.1976 tarihinde yapılan toplantı sonucunda bundan sonraki uygulamanın aşağıda belirtilen esaslar dahilinde  yapılması kararlaştırılmıştır.

 

1- İmar ve  İskan Bakanlığınca, yılı içinde vuku bulacak afetler dolayısıyla talep edilecek acil ihtiyaçlar dışında, afet bölgelerinden  normal  yıllık programa  alınan inşaatların orman emvali ihtiyacının en iyi şartlarla ve zamanında karşılanabilmesi için mümkün olabilecek en kısa zamanda yapılacağı  yer, afet nev'i ve yapılacak konut sayısı, tatbik edilecek proje tipleri, kereste ihtiyaç miktarı, cins ve kalitesi, İller itibariyle bir liste halinde Orman Bakanlığına bildirilecek, uygulanacak tip projeler ile buna   bağlı olarak  düzenlenecek metraj tasarruf ilkeleri dikkate  alınmak suretiyle İmar ve İskan Bakanlığınca, bir defa daha gözden geçirilecektir.

 

2- İmar  ve İskan  Bakanlığınca  Orman Bakanlığına gönderilecek orman emvali talep yazılarında ;

2.1- Afetler kanununun  43/c maddesine  göre tahsis talebinde bulunduğu, 

2.2- Tahsis talebinde bulunulan konutlar için de evvelce tahsis talebinde bulunulmuş, ise ilgili tarih ve numarası,  

2.3- İşin  ihale suretiyle  yapılması halinde müteahhitlerle yapılan sözleşmede orman emvali ihtiyacının  afetler kanununun  43/c maddesine istinaden idarece sağlanacağı tahsis konusu emvalin gayesinde  kullanılmaması  halinde  aynı kanunun 47/b maddesine göre işlem yapılacağı hususlarında hüküm bulunduğu,

2.4- Beher konut için  ayrı ayrı gösterilecek II.sınıf (doğrama, tavan ve döşemelik) ile III. Sınıf ( çatı ve kalıplık) ihtiyaç miktarının tip projesine uygun olduğu, açık olarak belirtilecektir.

Yılı içinde inşa edilmeyen konutlar için tahsis talebinde bulunulmayacaktır.

 

3- Orman Bakanlığınca mevcut stok, stok bulunmadığı takdirde bu inşaata en yakın işletmelerden ve yeni istihsal imkanlarına göre öncelikle İmar ve İskan Bakanlığı adına tahsis yapılacak, tahsis yazılarında emvalin cinsi, miktarı; kalitesi, teslim tarihi  yeri ve birim fiyatı zikredilecektir.

Tahsis edilen emval İmar  ve İskan Bakanlığının bildireceği kimselere teslim edilecek, malı teslim alacak afetzede, mutemet veya müteahhit; tahsis edilen emvali gayesinde kullanmadıkları takdirde mal tahsis bedeli ile  piyasa  satış bedeli arasındaki farktan gayri tahsis fiyatının % 50’ si üzerinden tazminat ödenmesi hususunda Orman Genel Müdürlüğüne karşı sorumlu olacaktır.

Malı teslim edecek Orman Bakanlığı kuruluşları ile afetzede müteahhit veya mutemet arasında yukarıdaki hükmü kapsayan  bir sözleşme olmadan tahsisli  malın  satış ve teslimi yoluna gidilmeyecektir.

 

4- Tahsis işlemi, 1. ve 2’nci maddeye, göre talep edilen miktar üzerinden yapılacak, kereste ihtiyaç durumunu gösterir metrajın tip projelere göre tanzim edilip edilmeyeceği husus ile vaki talebin 7269/1051 sayılı kanun esaslarına göre yapılıp yapılmadığı hususundaki sorumluluk İmar ve İskan Bakanlığına ait olacak; bu konuda Orman, Bakanlığınca ayrıca bir kontrol yapılmayacaktır.

 

5- İmar ve İskan Bakanlığınca tahsisi talep edilecek doğramalık kereste için stok ve istihsâl imkanları müsait olduğu takdirde, II. sınıf tomruk, çatı ve kalıplık kereste ise III. sınıf tomruk tahsis olunacaktır. Çürük ve inşaata yaramaz daha düşük evsaftaki emvalin tahsisi yapılmayacaktır.

 

6- Yapılan tahsisler, tahsis yılı sonuna kadar bedeli yatırılıp teslim alınacaktır. Yılı içinde bedeli yatırılıp teslim alınmayan miktarlara ait tahsisler orman  idaresince iptal edilecektir. Ancak gerektiğinde İmar ve İskan Bakanlığının talebi ile tahsis yenilecektir.

 

7- Kendi evini yapana yardım metodu ile yaptırılan afet inşaatlarına ait  tahsisli emvalin İmar ve İskan Bakanlığının mahalli teşkilatı nezaretinde ve bildirildiği afetzedelere verilecek, büyük afetlere ait tahsisli emval ile İmar ve İskan Bakanlığınca emaneten yaptırılan afet inşaatlarına ait tahsisli emval İmar ve İskan Bakanlığı mahalli Teşkilatına teslim edilecektir, Tahsisli emvalin bedeli mahalli orman işletmesine yatırılırken bu emvalin kullanılacağı yer, konut sayısı ve afetzede isim listesi aynı işletmeye tevdi edilecektir. Ancak  büyük afetlere ait tevzi listeleri tevziatın yapılmasından, emaneten yaptırılan inşaatlara ait listeler ise inşaatların bitiminde itibaren  en geç 6 ay  içinde tahsisin  yapıldığı İşletmeye bildirilecek, bir nüshasında bilgi ve takip için Orman Genel  Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

8- 7269/1051  Sayılı Yasanın 43/c maddesinin  2’inci paragrafı  gereğince,  İmar ve İskan Bakanlığı, ani olarak  vuku bulan afetler  dolayısıyla acilen yapılması öngörülen afetzede konutları için stok ve depo etmek üzere kereste ve tomruk tahsisi talebinde bulunabilecektir.

Ancak, yapılan tahsise ait orman emvali hangi afetzedelere tevzi edilmiş ise, mükerrer bir tahsise mahal verilmemek üzere bu afetzedelere ait tevzi listesi iki nüsha olarak Orman Bakanlığına gönderilecektir.

 

9- 6831 Sayılı Orman Kanunu ve orman mallarına verilecek tezkerelere ait talimatname mucibince, teslim alınan malların imal edilmek üzere taşınacağı yere nakliye tezkeresi kesilmesi ve imalat suretiyle yapılacak şekil değiştirmelerinin Orman Teşkilatının  nezareti altında yapılması ve imalattan sonra ayrıca tebdilen nakliye tezkeresi verilmesi icab ettiğinden, kontrol ve murakabenin tam olarak yapılabilmesi için imalat yeri, imalata başlama ve bitirme, imal edilen emvalin inşaat mahalline nakledilme keyfiyetinin mahalli Orman Teşkilatına bildirilmesi hususu İmar ve İskan  Bakanlığınca  temin olunacaktır.

 

10- Üçüncü maddede belirtilen kereste ve tomruk emvali Orman Bakanlığınca, 7269-1051 Sayılı Yasanın 43/c ve ek l. maddesi uyarınca öncelikle tahsis olunacaktır.

 

Ancak; bu tahsis alındıktan sonra yerinde sarfını temin ve afetler kanununun 47/b maddesi hükümlerine göre aykırı bir işlem yapılmasını önleme amacıyla her iki idare gerekli kontrol ve murakabeyi resen veya müştereken yapılacaktır. Tahsis edilen emvalin teslim alanlar tarafından gayesinde kullanılmayarak başkalarına devredildiği veya piyasada satıldığı yolunda vaki olacak ihbar, ihbarın yapıldığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü veya Orman  Genel Müdürlüğü tarafından tetkik edilerek, gerekli işlem yapılacak ve tetkikat sonucundan birbirlerine bilgi vereceklerdir. Genel Müdürlüklerden birinin isteği üzerine söz konusu tetkikat müştereken yapılacaktır.

 

 11- Proje veya yaptırılacak konut adedinin  değişikliği sebebiyle kereste ihtiyacında  eksilme olduğu takdirde bu miktarın noksan teslim edilebilmesi için tahsisin yapıldığı işletmeye İl İmar Müdürlüklerince zamanında bilgi verilecek, bu durum teslimattan sonra vuku bulmuşsa, fazla miktarın diğer bir afet ihtiyaç yerinde kullanılması yoluna gidilerek ve bu durum Orman Bakanlığına bildirilecektir. Fevkalâde haller sebebi ile proje tadili yapılarak kereste ihtiyaç miktarında artış olduğu takdirde İmar ve İskan Bakanlığınca ek tahsis talebinde bulunulacaktır.

 

                12- Yılı içinde tahakkuk etmeyeceği anlaşılan ihtiyaçlar için yapılacak tahsislerin; emvalin depolarında fuzuli yere bekletilerek evsaf kaybına meydan verilmemesi maksadıyla iptali yoluna gidilmesini teminen İl İmar Müdürlüklerince Orman İşletmelerine vakit geçirilmeden bilgi verilecektir.

 

13- İmar ve İskan Bakanlığı, zaruri ahvalde ve acil ihtiyaçlar için 3. Madde gereğince tahsis edilmiş emvalden lüzumlu miktarını tahsis yeri dışında diğer afet inşaatlarında kullanabilecek ve kullanacağı yer, afet nev'i tatbik edilecek proje tipi ve konut sayısı yer, miktarı Orman Bakanlığına bildirilecektir.  Bu sebepten tahsis yeri değişikliği dolayısıyla. ilk tahsis için yeniden ihtiyaç duyulduğundan yeni tahsis yapılacaktır. Bu surette afet inşaatları için ödünç alma veya piyasadan kereste temin etme yoluna gidilmesinin önlenmesi mümkün olduğundan ödünç alınan veya piyasadan temin edilen emvale  karşılık. bir tahsis yapılması veya teslimatta bulunulması mevzubahis olmayacaktır.

 

I4- Her iki Bakanlık bu protokolle tespit olunan esasları bir genelge ile kendi taşra kuruluşlarına duyuracaklardır.

 

15- Bu protokolle 27.6.1970 tarihinde yapılan protokol uygulamadan kaldırılmıştır.

 

İşbu protokol 15 maddeden ibaret olup, Bakanlıkları temsilen Müsteşarlar tarafından imza edilmiştir. 04.08.1976

 

 

       İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarı                           Orman Bakanlığı Müsteşarı

 

                        İmza                                                                                  İmza