ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

                   
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3234                       
  Kabul Tarihi      : 31/10/1985                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 8/11/1985 Sayı: 18922           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 3            
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
            Amaç, Görev ve Teşkilat                 
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, kat-
ma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşki- 
lat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.          
                                        
  Görev                                    

  Madde 2 - Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:               
  a) Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii   
afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrol-
leri sağlamak,                                 
  b) Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara 
göre idare etmek ve işletmek, asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma,  
depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dı- 
şında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri  
temin ve tedarik etmek,                             
  c) Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilme- 
sini sağlamak,                                 
  d - e) Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/ 
36 md.)                                     
                                        
                                        
                                        
----------------------------------------                    
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarih ve 236 sayılı Kanun Hük- 
  münde Kararname, 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.          
                                        
                       
                                        
  f) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/   
36 md.)                                     
  g) Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin, inti-
fa ve irtifak işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek,            
  h) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda Döner Sermaye İşletmeleri
kurmak,                                     
  i) Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yap- 
tırmak, eğitim ve sosyal tesisleri kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe 
meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak,                 
  j) Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter, basım, yayım ve   
tanıtma işleri ile projeleri yapmak, yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak, 
  k) Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için 
her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak;
hizmetleriyle ilgili bina ve tesisleri ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak,
yaptırmak,                                   
  l) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını, 
bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını  
yapmak, yaptırmak,                               
  m) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/   
36 md.)                                     
  n) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve or- 
man yolları ağını tespit etmek ve etüd proje çalışmalarını yapmak; Bakanlık Ma- 
kamı'nca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yan- 
gın sahalarıyla ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak,  
aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak, 
(Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü arasında orman ve orman
yolları konusunda diğer işbirliği esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığın-
ca tespit edilir.)                               
  o) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.      
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
           Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı              
                                        
  Merkez teşkilatı                              

  Madde 3 - Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma 
ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden teşekkül eder.           
  Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.   
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              Genel Müdürlük                   
                                        
  Genel Müdür                                 

  Madde 4 - Genel Müdür; Genel Müdürlüğün hukuki, idari ve mali en üst amiri 
ve temsilcisi olup, Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, Bakanlığın amaç ve  
politikasına ve milli güvenlik siyasetine,kalkınma planına ve yıllık programlara
uygun olarak yürütülmesini ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görev-
lidir.                                     
                                        
  Genel Müdür; emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup,  
merkez ve taşra teşkilatının faliyetlerini işlemlerini ve hesaplarını denetle- 
mekle görevli ve yetkilidir.                          
                                        
  Genel Müdür yardımcıları                          

  Madde 5 - Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün emrinde, onun yardımcısı 
olup Genel Müdürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş bölümü ve
yetki devri ile direktif ve emirleri yönünde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak
düzenler ve yürütürler. Bu amaçla Teftiş Kurulu Başkanlığı hariç, Genel Müdürlü-
ğün bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanması-
nı temin, takip ve kontrol ederler.                       
  Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört Genel Müdür Yardımcısı görevlen-
dirilebilir.                                  
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
             Anahizmet Birimleri                  
                                        
  Anahizmet birimleri                             

  Madde 6 - Genel Müdürlüğün anahizmet birimleri şunlardır:          
  a) Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı,          
  b) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı,                 
  c) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı,              
  d) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı,                 
  e) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36  
md.)                                      
  f) (...)(1) Silvikültür Dairesi Başkanlığı                 
  g) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36  
md.)                                      
  h) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı.                   
                                        
  Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı            

  Madde 7 - Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığının görevleri 
şunlardır:                                   
  a) Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak,                
  b) Ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarını 
önlemek ve bunlarla mücadele etmek,                       
  c) Ormanlarda ve orman içindeki otlak, yaylak ve kışlaklardaki otlatmayı  
düzenlemek,                                   
  d) Orman yangınlarını önlemek ve mücadele amacıyla plan ve programlar hazır-
lamak, araç, gereç temin etmek, tesislerin kurulmasını sağlamak ve gerekli diğer
tedbirleri almak,                                
  e) Orman yangınları ile mücadele için kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla 
işbirliğini, halkın uyarılmasını ve aydınlatılmasını sağlamak,         
  f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı                   

  Madde 8 - Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Ormanların kadastrosunun yapılmasına, orman sınırları dışına çıkarılacak 
sahaların tespit ve değerlendirilmesine ait iş ve işlemlerini yürütmek.     
-----------------------                             
(1) Bu aradaki, "Ağaçlandırma ve" ibaresi 7/8/1991 tarih ve 442 sayılı KHK'nin 
  34 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır.  
  Daha sonra bu hüküm, 21/5/1992 tarih ve 3800 Sayılı Kanunun 36 ıncı madde- 
  siyle aynen kabul edilmiştir.                        
                                        
  b) Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki   
kesim işlerini, devletten başkasına ait ormanların denetim ve kontroluna ait  
iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,                     
  c) Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ihtiyaç halinde vasıf tayin işlem- 
lerini yapmak,                                 
  d) Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini, ormanlarla il-
gili izin, intifa ve irtifak işlerini yürütmek,                 
  e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı                

  Madde 9 - Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar- 
dır:                                      
  a) Ormanların amenajman planlarını yapmak, yaptırmak, bu planların uygulanma
durumlarını, yenilenmelerini, geliştirilmelerini sağlamak, takip ve kontrol et- 
mek,                                      
  b) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği envanter verilerini değerlendirmek,
harita ve fotogrametri iş ve işlemlerini düzenlemek,              
  c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı                   

  Madde 10 - İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
  a) Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, imal ve pazar- 
lamasına ait iş ve işlemleri düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek,       
  b) Bu hizmetler için inşası gerekli tesisleri belirlemek, depo yerlerinin  
tayin ve tesbit edilmesine ait iş ve işlemleri yürütmek,            
  c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı                 

  Madde 11 - (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 -  
3800/36 md.)                                  
  (...)1 Silvikültür Dairesi Başkanlığı                    

  Madde 12 - (...) Silvikültür Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :  
  a - d) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/ 
36 md.)                                     
                                        
  e) Orman amenajman planlarının yapılmasına esas olacak silvikültür tekni-  
ğini belirlemek,                                
  f) Orman imar, ıslah, bakım ve gençleştirilmesini sağlamak üzere silvikültür
planları ile uygulama projelerini tanzim etmek, bu plan ve projeler gereğince  
kesilecek ağaçların tesbit ve damgalanma işlerini yürütmek ve bunların uygulama-
larını takip ve kontrol etmek,                         
  g) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36  
md.)                                      
  h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
  Milli Parklar Dairesi Başkanlığı                      

  Madde 13 - (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 -  
3800/36 md.)                                  
-------------------------                            
(1) Bu madde başlığındaki "Ağaçlandırma ve " ibaresi 7/8/1991 tarih ve 442 sayı-
  lı KHK'nin 34 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıka- 
  rılmıştır. Daha sonra bu hüküm, 21/5/1992 tarih ve 3800 sayılı Kanunun 36  
  ıncı maddesiyle aynen kabul edilmiştir.                   
                                        
                                        
  İnşaat ve ikmal Dairesi Başkanlığı                     

  Madde 14 - İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:    
  a) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve or- 
man içi yolları ağının tespiti ve etüd proje çalışmalarını yapmak ve yaptırmak; 
Bakanlık Makamı'nca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlan- 
dırma ve yangın sahaları ile ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri 
yaptırmak,                                   
  b) Her türlü bina ve tesislerin inşaatı, bakım ve onarımı ile usul ve esas- 
ları Bakanlık Makamı'nca tespit edilecek küçük çaptaki yol ve sanat yapılarının 
yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak,              
  c) Görev alanına giren yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği arsa ve arazile- 
rin satın alınması, kamulaştırılması ile Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki gayri- 
menkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,              
  d) Görev alanına giren konularla ilgili iş ve üretim makineleri ile hizmet 
vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak,       
  e) Bu makinelerin dağıtım, transfer ve işletilmesini sağlamak, bakım ve   
revizyonlarını yapmak, yaptırmak,                        
  f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,           
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
          Danışma ve Denetim Birimleri                
                                        
  Danışma ve denetim birimleri                        

  Madde 15 - Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri
şunlardır:                                   
  a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,                        
  b) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,          
  c) Hukuk Müşavirliği,                            
  Teftiş Kurulu Başkanlığı                          

  Madde 16 - Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür 
adına aşağıdaki görevleri yapar.                        
  Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemle-
ri ile ilgili olarak;                              
  a) Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak,                   
  b) Kontrol ve denetleme işlerini yapmak,                  
  c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve 
programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak  
ve Genel Müdüre sunmak.                             
  Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı            

  Madde 17 - Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevle-
ri şunlardır:                                  
  a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, 
Bakanlar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir 
ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esas- 
lara uygun olarak Genel Müdürlüğün anahizmet politikasının ve planlarının hazır-
lanmasına yardımcı olmak,                            
  b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda    
öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili  
temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak,     
  c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getiril-  
mesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli  
bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesini plan ve   
program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,         
  d) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürlük  
hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,     
  e) Kalkınma plan ve programları ile genel müdürlük yıllık çalışma programla-
rının uygulanmaları sırasında genel müdürlük teşkilatında ortaya çıkan çözümlen-
mesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık ve bakanlıklar-
arası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve 
metot hizmetlerini yürütmek,                          
  f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine ge- 
tirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,        
  g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında genel
müdürlük görüşünün tespitine yardımcı olmak,                  
  h) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak,                 
  i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
  Hukuk Müşavirliği                              

  Madde 18 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:            
  a) Genel Müdürlük merkez teşkilatınca düzenlenen sözleşme ve şartname tas- 
laklarını incelemek ve bunların kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan  
doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tesbit etmek,                
  b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatını ve 2873 sayılı Milli Parklar 
Kanununun 17 nci maddesi ile kurulan fonu ilgilendiren dava ve icra işlerini  
her derecede takip ve sonuçlandırmak, kayıtlarını tutmak,            
  c) Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve so- 
ruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri
yapmak,                                     
  d) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun,  
tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukuki yönden 
görüş bildirmek,                                
  e) Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden
veya yerinde denetlemek,                            
  f) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüşle-
rini de alarak ihbarname, ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırla-
mak,                                      
  g) Adli ve idari davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri 
hazırlamak, adli ve idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler,  
icra dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel  
Müdürlüğü temsil etmek,                             
  h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
              Yardımcı Birimler                  
                                        
  Yardımcı Birimler                              

  Madde 19 - Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki yardımcı birimler şunlardır:
  a) Personel Dairesi Başkanlığı,                       
  b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,                 
  c) Eğitim Dairesi Başkanlığı,                        
  d) Savunma Uzmanlığı.                            
                                        
  Personel Dairesi Başkanlığı                         

  Madde 20 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:       
  a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili  
çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde  
bulunmak,                                    
  b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle 
ilgili işleri yapmak,                              
  c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat 
ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak   
Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalarda gerekli koordinas-
yon ve işbirliğini sağlamak,                          
  d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı                   

  Madde 21 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili 
hizmetleri yürütmek,                              
  b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürüt-
mek,                                      
  c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,       
  d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap- 
mak,                                      
  e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek 
ve yürütmek,                                  
  f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden fayda- 
lanmalarını sağlamak,                              
  g) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,  
  h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  Eğitim Dairesi Başkanlığı                          

  Madde 22 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:        
  a) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, belirli görevler 
için eleman yetiştirmek üzere hizmet öncesi, hizmette bulunan teknik ve diğer  
memurların hizmet içi, işçilerin ise mesleki eğitim, işlerini yürütmek ve uygu- 
lamasını takip etmek,                              
  b) Her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini ormancılıkla il-
gili konular üzerine yazılmış veya hazırlanmış fikir ve sanat eserlerinin, telif
ve tercüme hakları ile sahipleri tarafından piyasaya arz edilmiş meslek içi ve 
meslek dışı konulardaki eserlerin incelenmesini, satın alınmasını, kurum içi ve 
kurum dışı kuruluşlarla işbirliği ve bilgi alış verişini sağlamak ve gerekli  
işlemleri yürütmek,                               
  c) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü genelge, tebliğ, evrakı matbua, 
nakliye tezkeresi, harita, kitap, broşür ve benzerlerinin basımı ile bunlarla  
ilgili foto laboratuvar çalışmalarını yürütmek,                 
  d) Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili her türlü tercüme işlerini yapmak ve
yaptırmak,                                   
  e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  Savunma Uzmanlığı                              

  Madde 23 - Savunma Uzmanlığı Özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen 
görevleri yapar.                                
                                        
               ÜÇÜNCÜ KISIM                    
              Taşra Teşkilatı                   
                                        
                                        
  Taşra Teşkilatı                               

  Madde 24 - Genel Müdürlük taşra teşkilatı; ormancılık hizmetlerinin özelliği
ve tekniğinin gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak Orman Bölge Müdürlükleri
ile müdürlükler ve şefliklerden teşekkül eder.                 
                                        
  Taşra teşkilatı kuruluşu                          

  Madde 25 - Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından:         
  a) Bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Bakanlığın
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu,                        
  b) Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç 
hizmet birimlerinin belirlenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık,  
  Yetkilidir.                                 
                                        
               DÖRDÜNCÜ KISIM                   
             Sorumluluk ve Yetkiler                
                                        
  Yöneticilerin sorumluluğu                          

  Madde 26 - Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöne- 
ticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdür-   
lük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak dü- 
zenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.           
                                        
  Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorum- 
luluğu                                     

  Madde 27 - Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda Bakan- 
lıkça belirlenen esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve yetkilidir.          
                                        
  Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu                 

  Madde 28 - Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.                      
  Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi                 

  Madde 29 - Genel Müdürlük, Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmet- 
leri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli 
ve yetkilidir.                                 
                                        
  Yetki devri                                 

  Madde 30 - Genel Müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden 
bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin so-
rumluluğunu kaldırmaz.                             
  Bölge Müdürleri, kendilerine bağlı kuruluşların amiri ve genel müdürlüğün  
taşra teşkilatındaki en yetkili temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerden 
dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur.                      
                                        
  Atama                                    

  Madde 31 - 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan görev-
lerden 1 - 4 dereceli kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer bütün
görevlilerin atanmaları ise Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak, Bakan ve Ge- 
nel Müdür bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.      
                                        
  Kadrolar                                  

  Madde 32 - Kadroların tespit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara  
ait diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre   
düzenlenir.                                   
                                        
  Mal ve kıymetlerin hukuki durumu                      

  Madde 33 - Genel Müdürlüğün katma ve döner sermaye bütçeleri ile diğer kanu-
ni ve kazai yollardan temin edilmiş bütün taşınır ve taşınmaz mal varlığı ve  
kıymetleri ile idarede mevcut orman emvali Devlet malı hükmünde olup haczedile- 
mez ve kamulaştırılamaz. Bu mal ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler Devlet  
malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır. Taşınmaz mallar hiçbir ver-
gi, resim ve harca tabi olmaksızın Genel Müdürlük adına tescil işlemi görür.  
                                        
  Yargı mercilerinde dava işlerinin yürütülmesi                

  Madde 34 - Genel Müdürlük Merkez ve taşra teşkilatı leh ve aleyhine açılmış 
ve açılacak her nevi dava ve icra takipleri Genel Müdürlük Merkezinde avukat  
sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatlarınca, taşra kuruluşlarında ise   
orman bölge müdürlükleri, orman müdürlükleri ve orman şeflikleri avukatlarınca, 
avukat bulunmayan yerlerde veya zamanlarda yetki verilen memurlarca yürütü-   
lür. Taşra teşkilatında Bakanlığın muvafakatı ile sözleşmeli avukatlar istihdam 
edilebilir. Hukuk müşavirleri, merkez ve taşrada görevli bütün orman avukatları 
ve hukuk müşavirleri ile Genel Müdürlük hukuk müşavirliğinde ve taşra teşkilatı-
nın dava takibi yapılan birimlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli avukatlar  
1389 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.          
                                        
  Gelirler                                  

  Madde 35 - Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır:          
  a) Orman ürünlerinin satış ve değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,  
  b) Devlet Ormanları üzerinde hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilecek alan-
lardan elde edilecek gelirler,                         
  c) Döner sermayeli işletme gelirleri,                    
  d) Hazinece sağlanacak gelirler,                      
  e) Hizmet ve işletme gelirleri,                       
  f) Orman tarife bedelleri,                         
  g) Müsadereli emval satışlardan elde edilen gelirler,            
  h) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,                   
  i) Diğer gelirler.                             
  Yukarıdaki gelirlerden ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle o yıl içerisinde 
yapılmış bulunan giderler karşılandıktan sonra kalan meblağ gelecek yılın bütçe-
sine gelir kaydedilir. (1)                           
                                        
  Anlaşmazlıkların halli                           

  Madde 36 - Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile Devlet daireleri  
müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz  
kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların  
sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozul- 
masında, maddi ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan 
dava ve icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek de-
receli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde  
bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hal- 
linde yarar görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ihtiva
ettiği menfaatlerin;                              
  100 000 liraya kadar olanları Orman Müdürünün kararı,            
  100 000 - 200 000 (Dahil) liraya kadar olanları Orman Bölge Müdürünün kara- 
rı,                                       
  200 000 - 1 500 000 (Dahil) liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,   
  1 500 000 - 10 000 000 (Dahil) liraya kadar olanları Bakanlığın kararı,   
  10 000 000 liradan fazla olanları Danıştayın görüşü alınarak müşterek karar 
ile halledilir.                                 
  Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl Bütçe Kanunları ile tespit   
edilir.                                     
  Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait
hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya değeri 
yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal edilir. Dava ve icra  
kayıtları terkin olunur.                            
--------------------------------------                     
(1) Bu maddenin son fıkrasının 1998 Mali yılında uygulanmayacağı, 25/12/1997  
  tarih ve 4316 sayılı "1998 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 71/b-(3) maddesi ile 
  hüküm altına alınmıştır. (R.G.:27/12/1997-23213 Mük.)            
                                        
                                        
  Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüksek dereceli  
merci ve mahkemelere başvurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza 
davalarında, suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs olmadığının subut   
bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıdaki
fıkra hükmü uygulanır.                             
  Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce 
verilmiş olan kararlara karşı, itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri da- 
vayı takip eden Daire Amirine veya avukata aittir.               
  Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer 
almakla mükelleftir. Yukarıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış ol-
madıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuç-
lanan davalarla icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelenmesi mümkün
olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine ge-
tirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün ke- 
sinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire amirleri 
hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine taz-
min ettirilir.                                 
                                        
  Yargı mercilerinde idarenin temsili                     

  Madde 37 - Genel Müdürlük avukatı bulunmayan yerlerde veya zamanlarda Genel 
Müdürlüğün yargı mercilerindeki temsilini ve bunlara ait görevleri o yerin en  
yüksek dereceli orman memuru veya bu memur tarafından görevlendirilecek diğer  
herhangi bir orman memuru yapar.                        
  Orman Bölge Müdürlükleri, orman müdürlükleri ve orman şeflikleri genel mü- 
dürlük adına yargı mercilerinde dava açmak yetkisine sahiptir.         
  Orman teşkilatı bulunmayan yerlerde genel müdürlükçe takibi gereken bütün  
davalar idareyi temsilen hazine avukatınca, bu avukat yoksa mahalli mal memurun-
ca takip edilir.                                
                                        
  Koruma hizmetlerinde avans                         

  Madde 38- Genel Müdürlükçe orman muhafaza memurlarına, orman koruma hizmet- 
lerinde kullanacakları her türlü araç ve gerecin satın alınması için yeterli  
avans verilebilir.                               
  Uygulamaya ait usul ve esaslar genel müdürlükçe hazırlanacak bir yönetmelik-
le gösterilir.                                 
                                        
               BEŞİNCİ KISIM                   
               Son Hükümler                   
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 39 - 4 Haziran 1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü Teşkilat
Kanunu ve bu Kanunun ek ve tadillerinden halen yürürlükte bulunan 24 Temmuz 1940
tarih ve 3904 sayılı, 6/7/1960 tarih ve 75 sayılı, 24 Haziran 1965 tarih ve 636 
sayılı Kanunlar ile 25 Haziran 1945 tarih ve 4767 sayılı, 13 Şubat 1981 tarih ve
2384 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine aykırı diğer Kanunların hükümleri   
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
                                        
                                        
                 GEÇİCİ HÜKÜMLER                
                                        

  Geçici Madde 1 - Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun esaslarına göre yeniden 
düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat 
hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yü- 
rürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam
olunur.                                     
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve gö-
rev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.        
  Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya  
atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadroları-
na ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sü-
rece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.                  
                                        

  Geçici Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönet-
melikler yürürlüge girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olma-
yan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.                  
                                        

  Geçici Madde 4 - Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç 18/6/1985
tarihine kadar bu Kanuna uygun hale getirir. Bu maksatla Bakanlığın teklifi Ma- 
liye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanı-
larak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve derece  
değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.                 
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 40 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 41 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
              Ek - 1 Sayılı Cetvel                
          ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI            
                                        
                           Danışma ve    Yardımcı 
Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Anahizmet Birimleri Denetim Birimleri  Birimler 
----------- ---------------- --------------------- ----------------- ---------- 
Genel Müdür Genel Müdür Yrd. 1.Orman Koruma ve   1.Teftiş Kurulu  1.Personel 
      Genel Müdür Yrd. Yangınla Mücadele   Başkanlığı    Dairesi 
      Genel Müdür Yrd. Dairesi Başkanlığı 2.Araştırma Plan-  Başkanlığı
      Genel Müdür Yrd. 2.Kadastro ve Mülki-  lama Koordinasyon 2.İdari ve
               yet Dairesi Başkan- Dairesi Başkanlı- Mali İşler
               lığı         ğı         Dairesi  
                                   Başkanlığı
               3.Orman İdaresi ve  3.Hukuk Müşavir- 3.Eğitim  
               Planlama Dairesi   liği       Dairesi  
               Başkanlığı               Başkanlığı
               4.İşletme ve Pazar-           4.Savunma 
               lama Dairesi Baş-            Uzmanlığı 
               kanlığı                      
               5.(Mülga: 7/8/1991-                
               KHK - 442/34 md.;                 
               Aynen Kabul: 21/5/1992/              
               3800/36 Md.)                   
               6.(...)(1) Silvi-                 
               kültür Dairesi                  
               Başkanlığı                    
               7.(Mülga: 7/8/1991-                
               KHK - 442/34 md.;Aynen              
               Kabul:21/5/1992/3800/36              
               Md.)                       
               8.İnşaat ve İkmal                 
               Dairesi Başkanlığı                
                                        
                                        
                                        
---------------------                              
(1) Bu bentteki "Ağaçlandırma ve" ibaresi 7/8/1991 tarih ve 442 sayılı KHK'nin 
  34 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır.  
  Daha sonra bu hüküm, 21/5/1992 tarih ve 3800 Sayılı Kanunun 36 ıncı madde- 
  siyle aynen kabul edilmiştir.                        
                                        
                                        
                       

Yazdır!... © 2001-2002 OGM-APK, Her hakkı saklıdır.